PEPLI – Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural

Aquest curs 2021-22 entra en vigor l’aplicació de la Llei 4/2018 (modificada d’acord amb l’article 2 del Decret Llei 2/2020 de 3 d’abril) per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. Aquesta llei és el referent normatiu a través del qual s’estructura l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars. Allí es determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d’aplicar el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural.

L’esmentat programa estableix el temps mínim destinat als continguts curriculars en cada llengua (valencià, castellà i llengua estrangera), que inclou les hores de cada àrea lingüística i les àrees o matèries en les quals s’utilitze cada llengua:

  • En valencià i castellà: el 25% mínim
  • En anglés: entre el 15% i el 25%. En infantil, el 10%. En batxillerat i cicles formatius de formació professional, entre el 10% i el 25%

D’acord amb aquests percentatges, cada centre hem hagut de concretar l’aplicació del PEPLI, d’acord amb les necessitats del context socioeducatiu i lingüístic, amb l’objectiu de garantir l’adquisició de les competències plurilingües i interculturals. Aquesta concreció l’hem reflectida en el nostre Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i ha estat aprovada en Claustre i en Consell Escolar.

Segons s’indica en la Llei 4/2018, de plurilingüisme, el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural ha d’aconseguir els següents objectius:

  • Garantir que l’alumnat adquirisca una competència plurilingüe: domini oral i escrit del valencià i del castellà, domini funcional d’una o més llengües estrangeres, contacte amb les llengües pròpies d’una part de l’alumnat.
  • Promoure l’interés i la curiositat per les llengües, coneixement del seu funcionament, perspectiva crítica sobre l’ús social de les llengües.
  • Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la integració en la societat valenciana a través del coneixement i ús de les llengües.
  • Garantir la normalització de l’ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

A més a més, per a elaborar el nostre PLC, ens hem hagut de basar en els percentatges que ens venen predeterminats pels col·legis adscrits. Tot i això, en alguns cursos s’han quedat per davall del que s’estableix com a mitjana, però hem assolit el compromís d’anar incrementant de forma progressiva els percentatges de valencià per arribar al que ens pertoca.

A continuació, es detallen com queden els percentatges per cursos i quines són les matèries que vehicularan el seu contingut tant en valencià o en anglés:

Programa-dEducacio-Plurilingue-i-Intercultural-PEPLI

DESCARGAR EL DOCUMENTO: https://iespacomolla.es/wp-content/uploads/2021/06/Programa-dEducacio-Plurilingue-i-Intercultural-PEPLI.pdf